พช เชียงใหม่ ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ข้าราชการผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 14 ราย โดยในการประเมินข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ของจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ ได้คำนึงถึงหลักคุณธรรม มีการประเมินอย่างโปร่งใส เพื่อให้ได้คนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสารถอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

//พช เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)