พช.เชียงใหม่ จับมือ ธนาคารออมสินภาค 8 “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่”

พช.เชียงใหม่ จับมือ ธนาคารออมสินภาค 8 “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่”

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานความร่วมมือกับ “ธนาคารออมสินภาค 8 เชียงใหม่” ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชาและเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย” (โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ) โดยมี นายสุเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติพบปะปรึกษาหารือฯ ณ สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อวางแผนสนับสนุนดำเนินการขับเคลื่อนซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ผู้ด้อยโอกาสและหรือครัวเรือนยากจนให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวรและได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้กำหนดครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2563 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี หรือครัวเรือนผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนตามข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) โดยกำหนดเป้าหมายการช่วยเหลือ ครัวเรือนละ 50,000 บาท จำนวน 3 ครัวเรือน แบ่งเป็นโซนเหนือ โซนกลาง โซนใต้ โซนละ 1 ครัวเรือน

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)