พช.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ผ่านการประชุมวิดีโอผ่านระบบทางไกล(Video Conference) และ TV พช.

พช.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ผ่านการประชุมวิดีโอผ่านระบบทางไกล(Video Conference) และ TV พช.

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ผ่านการประชุมวิดีโอผ่านระบบ (Video Conference) และ TV พช. (เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2) โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นายบัญญัต กันทะวงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พัฒนาการอำเภอ และ นักวิชาการฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลฯ เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นการประชุมฯ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน , แนวทางการตรวจราชการ , Change for Good : How to แนวทางการบริหารงานเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ , การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ , สรุปผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข และ สรุปผล/มอบหมายภารกิจ

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)