พช เชียงใหม่ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา โมเดล

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมหารือและซักซ้อมความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดดำเนินการใน 4 กิจกรรม ได้แก่ ปรับปรุงพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนต้นแบบ ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ และการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจากพื้นที่นำร่อง 3 แห่ง ได้แก่ พื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม และศูนย์สารภีขัวมุง พื้นที่อำเภอสารภี เข้าร่วมการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

//พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)