ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ตรวจความพร้อมมาตรการรองรับกรณีหากมีการผ่อนปรนการเปิดห้างสรรพสินค้า

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ตรวจความพร้อมมาตรการรองรับกรณีหากมีการผ่อนปรนการเปิดห้างสรรพสินค้า

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น.

นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายรัฐพล นราดิศร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมมาตรการรองรับกรณีหากมีการผ่อนปรนการเปิดห้างสรรพสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ (Central Festival Chiangmai) เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมตรวจความพร้อมมาตรการรองรับฯในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากบริเวณห้างสรรพสินค้าดังกล่าว มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP “ประเภทอาหาร” ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำสินค้าไปจำหน่าย ณ บริเวณชั้น G โซนอาหาร ของห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเยี่ยมชมบูธ และให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่นำสินค้าไปจำหน่ายบริเวณห้างสรรพสินค้า ดังกล่าว อีกด้วย

สืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้รัฐบาลและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ออกมาตรการหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ส่งผลกระทบให้ช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ OTOP ลดลง และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ได้แก่

1) การเพิ่มช่องทางการตลาดในระบบออนไลน์ให้มากขึ้น โดยการจำหน่ายสินค้าผ่านการ Live สด และการเปิดตลาดนัดออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “ตลาดนัดมัดใจ”
2) การหาช่องทางการตลาดอื่น ๆ โดยการประสานงานกับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เพื่อนำสินค้าประเภทอาหารไปจำหน่ายบริเวณโซนซุปเปอร์มาร์เกต ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เปิดให้จำหน่ายฯ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา และ เตรียมพบกับพื้นที่ใหม่ ณ บริเวณศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ (Promenada Resort Mall Chiangmai) เปิดให้จำหน่ายฯ ต้นเดือน มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ :รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)