“พช.เชียงใหม่ ติวเข้มนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เสริมทัพทางการตลาดสินค้า OTOP”

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2563) เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในการประชุมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ของจังหวัดเชียงใหม่
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และเพื่อให้เกิดการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรอัตราจ้าง จำนวน 5 คน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ได้มอบหมายงานในหน้าที่สำหรับนักการตลาดรุ่นใหม่ ในเบื้องต้น ดังนี้
1. ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ชุมชนท่องเที่ยว ผ่านทาง Social Network ต่าง ๆ
2. จัดทำข้อมูลรายการแค๊ตตาลอกสินค้า วางรูปแบบสินค้า Story ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงจัดทำเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ
3. จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ OTOP ในพื้นที่รับผิดชอบจัดทำฐานข้อมูล อัพโหลดข้อมูลสินค้าขึ้นเว็บไซต์ OTOP today.com
4. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งออกแบบและพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้น่าสนใจ
5. จัดทำแผนการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย วางแผนการตลาดออนไลน์
6. ประสานจัดเตรียมสินค้า บุคลากร พื้นที่ขาย และการจัดโชว์สินค้า ทำการ Live สด สินค้า OTOP/บริการของชุมชนท่องเที่ยว
7. จัดทำแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือชุมชนท่องเที่ยว
8. จัดทำรายงานการตลาดออนไลน์
9. ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตลาดประชารัฐ ของจังหวัดเชียงใหม่
10. งานส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่ จังหวัดเชียงใหม่มอบหมาย ทั้งในระบบ Online และ Offline
ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับและเน้นย้ำให้นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ทุกคน ตั้งใจทำงานและนำความรู้ และประสบการณ์ที่มี มาปรับประยุกต์ใช้กับการทำงานในครั้งนี้ และให้ทุกคนในฐานะคนรุ่นใหม่ช่วยกันวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ของ OTOP เชียงใหม่ เพื่อนำมาปรับแผนการพัฒนาสินค้า/ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ กำลังจัดทำแผนเพื่อรองรับ “New Normal” ที่จะปรับสินค้า OTOP ให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ Covid 19 ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันและการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ Online

////ทีมงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พช.เชียงใหม่ : รายงาน////

(Visited 1 times, 1 visits today)