พช.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนโครงการ “นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา และเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย” ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมการจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนโครงการ “นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็งด้วยศาสตร์พระราชา และเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาไทย” ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ณ บ้านปางเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ซึ่งมีนายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในการเปิดงาน นางสิริกัลยพัชร์ จอมสว่าง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลปิงโค้ง กลุ่ม องค์กร ประชาชนในพื้นที่ตำบลปิงโค้งเข้าร่วมกิจกรรม

ภายในงานมีการจัดแสดงกิจกรรมที่ได้ร่วมกับภาคีพัฒนาในการบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตำบลปิงโค้ง ซึ่งได้แก่ การสาธิตของกลุ่มอาชีพต่างๆ และสาธิตจุดคัดแยกขยะของตำบลตามโครงการพัฒนาตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา และการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยข้อมูล จขปฐ. และ กชช.2ค ,การมอบเชื้อเห็ดนางฟ้าแก่ตัวแทนครัวเรือนเป้าหมายและการเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการลดความเหลื่อมล้ำเรื่องรายได้ระดับหมู่บ้านในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ,กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเต็มพื้นที่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันด้านสังคมตามโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (Next Step Chiangmai 100%) ,การสาธิตภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่ตามโครงการค้นหาและเสริมสร้างภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น , การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสัมมาชีพบ้านห้วยลึก (หัตถกรรมผ้าม้ง)ตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าชุมชนและอาหารปลอดภัยตามโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ OTOP ของดีอำเภอเชียงดาวและโครงการตลาดอาหารปลอดภัย และกิจกรรม Quick Win 90 วัน 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน สร้างความมั่นคงทางอาหารและลดหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง กิจกรรมทดสอบโปรแกรมจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านปางเฟือง ซึ่งคณะฯ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน (Champ) จำนวน 4 ฐาน ดังนี้ ฐาน“แหนมเห็ดนางฟ้า เมนูรสเด็ด กินได้ไม่มีเบื่อ” ,ฐาน “ตีมีดร้อนๆ ตีมีดไม่ยากอย่างที่คิด พิชิตได้ที่บ้านลุงชัย” ,ฐาน “กะหรี่ปั๊บงามไส้ งามเอ๋ยงามไส้ ได้ลิ้มลองแล้วติดใจ แป้งกรอบไม่เหมือนใคร ไส้ทะลักแบบจัดเต็ม” ,ฐาน “เที่ยวชมสวนเกษตรผสมผสาน มะพร้าวนำโชค”

ซึ่งในการจัดแสดงผลสำเร็จของกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาวในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่ตำบลปิงโค้งอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยศาสตร์พระราชา สร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนให้มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงและสามารถพึ่งตนเองได้ต่อไป

//พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)