พช.เชียงใหม่ รับฟังการติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เดือนพฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตรวจติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้ารับการตรวจติดตามผ่านระบบออนไลน์ session call ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ในการติดตามครั้งนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปประจำปี พ.ศ. 2563 ,การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ,การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ,การดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ,การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

โดยในการนี้ ผู้ตรวจราชการรกมการพัฒนาชุมชนได้มีประเด็นเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. การขับเคลื่อนปฏิบัติการ 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตาม Road Map ในห้วงเดือนสุดท้ายซึ่งต้องดำเนินการใน 3 กิจกรรมย่อย ส่งเสริมขยายผลสู่ทุกครัวเรือน โดยให้ระมัดระวังในเรื่องของข้อมูลในการรายงานให้ถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับพื้นที่ตามแนวทางของการขับเคลื่อนปฏิบัติการ และในส่วนของการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน เจ้าหน้าที่ กลุ่มองค์กร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพจ “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับพช.” พร้อมร่วมแบ่งปันความรู้และภาพในการปลูกผักตามปฏิบัติการฯ
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอให้ช่วยระบุวันที่ข้อมูลที่สรุปและใช้ในการนำเสนอ โดยในส่วนของการบริหารจัดการหนี้นั้นขอให้นำเสนอเป็นกราฟเปรียบเทียบรอบ 3 เดือน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีแนวทางหรือมาตรการที่สามารถบริหารจัดการหนี้ได้อย่างเห็นผล ส่วนในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิกนั้น ขอให้จังหวัดทบทวนในกลุ่มที่ไม่เข้ามาติดต่อดำเนินการว่าเพราะเหตุใดและมีแนวทางในการจัดการกลุ่มนี้อย่างไร สุดท้ายในเรื่องของการพักชำระหนี้ ฝากให้มีการประชาสัมพันธ์ไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงแทนการประชาสัมพันธ์ผ่านคณะทำงาน
3. การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับพื้นที่ให้ดำเนินการขับเคลื่อนไปพร้อมกับกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งยังคงต้องดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย 9 กิจกรรม
4. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ขอให้จังหวัดช่วยตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไป เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ต้องดำเนินการจุดขยายผล 3 แห่ง ให้ช่วยดูในเรื่องความถูกต้องของแบบตามโมเดลของโครงการ รวมถึงเร่งให้เกิดการจ้างงานตามโครงการและพยายามออกแบบงานในพื้นที่ให้เกิดงานเกิดประโยชน์ทั้ง 3 พื้นที่ และการเอามื้อสามัคคี ขอให้กลุ่มเป้าหมายแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 20 คน ในส่วนของการเสริมสร้างพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขอให้จังหวัดช่วยดูแลกลุ่มเป้าหมาย ให้ดำเนินกิจกรรมตามรายละเอียด วัตถุประสงค์ของโครงการและงบประมาณที่จัดสรรให้
5. การตลาดออนไลน์โดยนักการตลาดรุ่นใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ OTOP ช่วยเป็นพี่เลี้ยง โดยได้เน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ OTOP TODAY พิจารณาเพิ่มเติมข้อมูลผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและเชิญผู้ประกอบการเข้าเป็นสมาชิก Facebook Fanpage OTOP Today ให้จังหวัดมีกิจกรรม Live จำหน่ายสินค้า ออนไลน์ผ่านFacebook Fanpage เพื่อกระตุ้นการจำหน่ายอย่างน้อยได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ
6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ขอให้จังหวัดช่วยสรุปข้อมูลการพัฒนาครัวเรือนตาแบบฟอร์ม และรายงานให้ทราบด้วย
7. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สถานการณ์ปัจจุบัน มีกองทุนที่มีปัญหาจำนวน 84 กองทุน ขอให้จังหวัดช่วยดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่และรายงานให้ทราบด้วย
8. การพัฒนาบุคลากรที่บรรจุใหม่ จำนวน 1 คน ซึ่งกำหนดให้มีการ Coaching และ Mentoring โดยพัฒนาการอำเภอ และพัฒนากรพี่เลี้ยง โดยจะมีการติดตามการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบ Video Call

//พช.เชียงใหม่ ทีมสารสนเทศการพัฒนาชุมชน : รายงาน//

(Visited 1 times, 1 visits today)