เชียงใหม่ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เชียงใหม่ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30น.

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ซึ่งมีท่านนายอำเภอทุกอำเภอเป็นผู้แทนเข้ารับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ประชาชนเพื่อปลูกผักไว้กินเอง โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้กิจกรรม 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและลดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2552-2562 จำนวน 509 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15 ครัวเรือน รวมจำนวน ทั้งสิ้น 7,635 ครัวเรือน ซึ่งครัวเรือน ทั้งหมดสมัครเข้าร่วมโครงการ “บ้านนั้มีรัก ปลูกผักกินเอง ” เพื่อนำไปปลูกรับประทานและสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ผักไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ ครัวเรือนละ 10 ชนิดประกอบด้วย 1) เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า 2) พริกขี้หนู 3) ฟักแฟง 4)โหระพา 5) กะเพรา 6) มะเขือยาว 7) ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์ 8) ถั่วฝักยาวสีม่วงสิริธร 9) แตงกวา 10) ถั่วฝักยาว รวมจำนวน 76,350 ชุด

“ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้งฯ เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพันธุ์พืชที่มีสายพันธุ์ที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี เพื่อมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติและพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)