การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563 โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะอนุกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุนของสมาชิกที่ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และการติดตามผลดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งพอสรุปประเด็นผลจากการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้

(1) ความก้าวหน้าการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563) ประเภทบุคคลธรรมดารับสมัครเพิ่มขึ้น จากเดือนพฤษภาคม จำนวน 1,129 คน และประเภทองค์กรสตรี สมัครเพิ่ม รวมจำนวน 1,587 องค์กร
(2) การพิจารณาโครงการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 35 โครงการ เป็นเงิน 5,516,335 บาท และประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 179,000 บาท

///ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน///

(Visited 1 times, 1 visits today)