พช. เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563

พช. เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบนโยบายเรื่องด่วน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

//////////////////////////
วิญญู บุญสวรรณ //ถ่ายภาพ : รายงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)