สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพ และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

📸📸 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพ และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
📣วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 : เวลา 09.00 น.
นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนรักษาราชแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในยุคปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๓๐ ราย คณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕ ราย ผู้แทนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จำนวน ๒ ราย และเจ้าหน้าที่โครงการ ๔ ราย รวมทั้งสิ้น ๔๑ ราย ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และการวางแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต/เครือข่าย สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำไปสู่กิจกรรมการพัฒนากลุ่มผู้ผลิต/เครือข่าย สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อไป
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่รายงาน
#CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)