พช. เชียงใหม่ ประชุมผู้บริหาร และมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การดีเด่น

พช. เชียงใหม่ ประชุมผู้บริหาร และมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การดีเด่น

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายวิทยา ชุมภูคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563 โดยมี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และข้อหารือกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่สำคัญต่างๆ

ในโอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาชุมขนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การดีเด่น ในโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และ ตามมติ ครม.วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง “มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย” ให้แก่ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย โดยมี นางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทย และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย ตลอดจนเป็นทีมงานสำนักงานฯต้นแบบให้กับทุกอำเภอ

//////////////////////////
วิญญู บุญสวรรณ //ถ่ายภาพ : รายงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)