พช.เชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” และการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 กันยายน 25693 : เวลา 10.00 น. นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสโนไวท์  สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า และเข้าพบหารือ ขอคำแนะนำการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอดอยเต่า จากนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า โดยมีนายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนาการอำเภอดอยเต่า และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ร่วมรับฟังและชี้แจงผลการดำเนินงานในพื้นที่

หลังจากนั้นได้ไปดำเนินการติดต่อ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.35 (ดอยเต่า) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการขอใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนายอนุสรณ์  ทองโคตร เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า เชียงใหม่ 16 (ดอยเต่า) ในการดำเนินการ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอดอยเต่าต่อไป

 

#ChangeForGood

#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน

#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)