กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รับ “รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563”

-สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่: รับรางวัลเลิศรัฐ สาขา การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภท รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนการมีส่วนร่วม ชื่อผลงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100%)” กรมการพัฒนาชุมชน
-วันที่ 16 กันยายน 2563 : นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 และมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ โอกาสนี้ ได้แสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล พร้อมเปิดการจัดแสดงนิทรรศการ Better Services for Better Life ในรูปแบบ Virtual Exhibition ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชานเลนเจอร์ ชั้น1 อิมแพค เมืองทองธานี
-ในการนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขา การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภท รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนการมีส่วนร่วม ชื่อผลงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100%)”
-รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คัดเลือกและมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลงานการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม และแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน
#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
(Visited 1 times, 1 visits today)