พช.เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน LANNA EXPO 2020

📌วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 23/2563
📌นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว
ในการนี้นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ โดยมีประเด็นในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงาน LANNA EXPO 2020 ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
📌 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบน1 และกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดสินค้า และบริการที่มีศักยภาพ เกิดการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีสินค้าและบริการ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน สภาประชาชน ภาคการศึกษา ของกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบน 1 โดยจัดงาน ระหว่างวันที่ 18 – 27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” พบกับการออกร้านแสดงสินค้าจากทุกภาคส่วนและพบกับสินค้า/ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 750 บูธ
📌ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 4 จังหวัด รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1.การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP
จำนวน 250 บูธ
2.การจัดแสดงและจำหน่ายอาหารชวนชิม
3.การจัดแสดงนิทรรศการผ้าไทย
4.การจัดแสดงนิทรรศการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว
5.การจัดแสดงนิทรรศการของศิลปิน OTOP
6. การจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐ ในรูปแบบกาดมั่ว คัวฮอม ล้านนา
ทั้งนี้ กำหนดให้มีพิธีเปิดในวันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่.

//////////////////////////
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่
#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)