พช.เชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563

📌วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่
🔹นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่(E 3)
🔸เพื่อดำเนินการวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ การรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ประจำปีงบประมาณ 2563 และกำหนดแผนการขับเคลื่อนงาน ในปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูล การค้นหาต้นแบบที่ดีในการขับเคลื่อนงานฯ การเสริมสร้างเครือข่ายการตลาดเชื่อมโยงเครือข่ายประชารัฐภายในจังหวัด การขับเคลื่อนวาระอาหารปลอดภัย 4 (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร) ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายต่อไป

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน
#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)