พช.เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ครั้งที่ 7/2563” อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

พช.เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ครั้งที่ 7/2563” อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ครั้งที่ 7/2563” อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานฯ และ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย กล่าวต้อนรับฯ ในการนี้ นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นายประสิทธิ์ เจียมภักดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอแม่อาย และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำงานบริการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่อาย “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”และรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย เครือข่าย กทบ. เครือข่ายโอทอป ได้เข้าร่วมดำเนินการกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน ประกอบด้วย (1) การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินของแผ่นดินอำเภอแม่อาย เป็นเงิน 11,000 บาท (2) การมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท (3) จัดแสดงจำหน่ายสินค้าโอทอป (4) การให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาชน

//////////////////////////

วิญญู บุญสุวรรณ //ถ่ายภาพ : ข่าว

กลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)