พช.เชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคเงินสมทบสนับสนุนโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2564

พช.เชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคเงินสมทบสนับสนุนโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคเงินสมทบสนับสนุน “โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564” โดยมี นายนพวงศ์ รัฐผไท ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท) เพื่อสนับสนุนเพื่อซ่อมสร้างบ้านให้ครัวเรือนยากจน ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ด้อยโอกาส ให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวร และได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำ “โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564” (ไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อซ่อมสร้างบ้านให้ครัวเรือนยากจน ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ด้อยโอกาส ให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวร และได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจากครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.ข้อ​ 22) ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 38,000 บาท/คน/ปี​ ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจนให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคองค์กร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมสนับสนุน“โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่”ประจำปี พ.ศ. 2564 อาทิ เงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริจาคเงินสมทบผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่” บัญชีเลขที่ 678-9-57081-0

////////////////////////
วิญญู​ บุญสุวรรณ​ //ถ่ายภาพ​ : ข่าว
กลุ่มงานสารสนเทศ​ฯ​ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)