📣📸ผู้ตรวจฯกรมการพัฒนาชุมชนตรวจติดตามงานประจำเดือนพฤศจิกายนและติดตามความก้าวหน้าการรับสมัครลูกจ้างฯ “โคก หนอง นาโมเดล” และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 

📌วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา09.00 น. นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) โดยมีนายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และนางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ร่วมคณะติดตาม โดยมีนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ให้การต้อนรับในครั้งนี้
🌟ในการนี้นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้เข้าพบนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอสารภี หลังจากนั้นผู้ตรวจราชการฯได้ติดตามการดำเนินการดังนี้
1.ติดตามรับฟังการสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอสารภี ซึ่งรับจำนวน 10 อัตรา โดยมีพัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมทีมงานให้ข้อมูล ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี
2.ติดตามการงานในพื้นที่ศูนย์สารภี ตำบลขัวมุง โดยภายในศูนย์สารภีได้รับงบประมาณปี 2563 ในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล จำนวน 3 กิจกรรม และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ภายในศูนย์สารภี ตำบลขัวมุง
3.ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household lab model for quality of life : HLM) ครัวเรือนของนายอนนท์ ยศอนันต์ ม.6 ต.ขัวมุง อ.สารภี โดยมีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการฯร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
4.ลงพื้นที่เยี่ยมพื้นที่ของนายเฉลิม หน่อเรือน ม.7 ต.ขัวมุง อ.สารภี พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ระดับตำบล
📌หลังจากนั้นเวลา 14.30 น.ได้ตรวจติดตามข้อราชการตามประเด็นตรวจติดตามประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และนางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้นำเสนอข้อมูลดังนี้
– โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน
-มาตราการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 มิถุนายน 2563
-การดำเนินงานกระเช้าของขวัญปีใหม่
-การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
-โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
-การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
✨ในการนี้นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามประเด็นตรวจติดตามข้อราชการกรมการพัฒนาชุมชน และประเด็นเน้นย้ำนโยบายของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่มอบให้แก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย จำนวน 10 ข้อ เพื่อให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำไปปฏิบัติต่อไป

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน
#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)