พช.เชียงใหม่ รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นวันสุดท้าย 📌

📣📸 พช.เชียงใหม่ รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นวันสุดท้าย 📌

➡️วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. พช.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามประกาศกรมฯเพิ่มกำหนดวัน เวลาการรับสมัคร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา
📌และสถานที่รับสมัคร ทั้ง 4 อำเภอได้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดอยเต่า แม่แจ่ม สารภี กัลยาณิวัฒนา รับสมัครเป็นวันสุดท้าย
📌ยอดการสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ เวลา 16.30 น. ดังนี้
1. อำเภอแม่แจ่ม มีผู้สมัครจำนวน 25 คน
2. อำเภอดอยเต่า มีผู้สมั ครจำนวน 12 คน
3. อำเภอกัลยาณิวัฒนา มีผู้สมัครจำนวน 8 คน
4. อำเภอสารภี มีผู้สมัคร จำนวน 3 คน
รวมทั้งสิ้น 48 คน

📌โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่/อำเภอ จะประกาศรายชื่อผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ผ่านทางประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาชุมชน ทั้ง 4อำเภอ หรือ https://chiangmai.cdd.go.th/ และ Facebook : พช.เชียงใหม่ เพื่อที่จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และดำเนินการจ้างเหมาบริการตามโครงการฯ ต่อไป

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน
#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)