สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ ร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการร้อยใจรักษ์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting

สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ ร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการร้อยใจรักษ์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting
📌วันที่ 12 มกราคม 2564 : นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ในการดำเนินการวิจัยโครงการ “การติดตามผลการดำเนินโครงการร้อยใจรักษ์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒)”ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
📌โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในการดำเนินการวิจัยโครงการ“การติดตามผลการดำเนินโครงการร้อยใจรักษ์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒)” ซึ่งการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 อนุกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ ที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนา และกลุ่มที่ 2 อนุกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ ที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด
🔸ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ข้อมูล กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) อำเภอแม่อาย ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการดังนี้
1. โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดได้ในพื้นที่อำเภอแม่อาย
2. โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในกาดหลวงร้อยใจรักษ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย ร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอแม่อาย นำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของอำเภอแม่อาย มาร่วมจำหน่ายในกาดหลวง ร้อยใจรักษ์ เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 และได้หยุดจำหน่ายตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยปัจจุบันผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้นำผลิตภัณฑ์มาร่วมจำหน่าย และปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน
#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)