📣📸พช.เชียงใหม่ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference

📣📸พช.เชียงใหม่ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference

📌วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ นางบุปผา อาภากุลอนุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
📌โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมที่ ๔ ต้องดำเนินการภายหลังการปรับพื้นที่ในกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จในแต่ละรายแปลง โดยให้ศึกษาแนวทางคู่มือให้ละเอียดและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ประชาชน
📌หลังจากนั้นนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนในการตรวจติดตามงานในพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อ.แม่แจ่ม อ.สารภี อ.กัลยาณิวัฒนา และอ.ดอยเต่า ได้เน้นย้ำในส่วนของพื้นที่โดยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเป้าหมายดำเนินการลงพื้นที่เพื่อพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจครัวเรือนเป้าหมายและให้ข้อมูลของโครงการฯ รวมไปถึงให้อำเภอดำเนินการประชาสัมพันธ์การทำงาน นพต. โคก หนอง นา โมเดลพื้นที่เป้าหมาย เพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ต่อไป

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน
#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)