พช.เชียงใหม่ สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล” (รุ่นที่ ๓) ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลขัวมุง(ศูนย์สารภี) ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุลเป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล”ของกิจกรรม “สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รุ่นที่ ๓) โดยมี นายวิทยา ชมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานฯ และมี นายบัญญัติ กันทะวงค์ พัฒนาการอำเภอแม่ริม นายเอกฉัตร กันหอม พัฒนาการอำเภอเวียงแหง นางพรทิพย์ สมโสภา พัฒนาการอำเภอเชียงดาว นางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอไชยปราการ นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอสารภี พร้อมด้วยทีมวิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ซึ่งกำหนดดำเนินการฝึกอบรมฯ (รุ่นที่ ๓) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (รวม ๔ คืน ๕ วัน) ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลขัวมุง (ศูนย์สารภี) ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนครัวเรือนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน ๙๕ คน ประกอบด้วย อำเภอเชียงดาว ๑๘ คน อำเภอแม่แตง ๑๑ คน อำเภอแม่ริม ๗ คน อำเภอพร้าว ๑๔ คน อำเภอเวียงแหง ๕ คน อำเภออำเภอไชยปราการ ๗ คน เพื่อเป็นการสร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดผู้นำพัฒนา (Change Leader) ที่อยู่ในชุมชนและนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน และนำไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ

สำหรับหลักสูตรเนื้อหาวิชา/ฝึกปฏิบัติฯ ในการฝึกอบรมฯทั้งหมด มีดังนี้
(๑) เรียนรู้ ตำราบนดิน:กิจกรรมเดินชมพื้นที่
(๒) เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
(๓) หลักกสิกรรมธรรมชาติ
(๔) ฝึกปฏิบัติ “ฐานเรียนรู้” อาทิ ฐานคนรักษ์ป่า ฐานคนรักษ์แม่ธรณี ฐานคนรักษ์ดิน ฐานคนรักษ์น้ำ ฐานคนรักษ์แม่โพสพ ฐานคนมีไฟ ฐานหัวคันนาทองคำ ฐานคนรักษ์สุขภาพ ฐานคนมีน้ำยา ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ
(๕) ฝึกปฏิบัติ “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่”
(๖) ฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจำลองการจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
(๗) ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตหาอยู่หากิน
(๘) การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชากลไก ๓๕๗ (๓ ระดับ ๕ กลไก ๗ ภาคี)
(๙) จัดทำแผนปฏิบัติ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”
(๑๐) และอื่นๆ เพื่อให้ผู้แทนครัวเรือนที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี การบริหารจัดการ และลงมือฝึกปฏิบัติ สามารถเป็นแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นผู้นำพัฒนา (Change Leader) ที่อยู่ในชุมชน และนำการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน และนำไปสู่สิ่งที่ชุมชนต้องการ

ทั้งนี้ เนื้อหาวิชาในวันแรกที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จะได้รับ มีดังนี้
(double arrow right) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
(double arrow right) การเรียนรู้ตำราบนดิน
(double arrow right) ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
(double arrow right) การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแบบเป็นขั้นเป็นตอน

🆕 รายงานภาพ/ข่าวโดย ทีมงานสารสนเทศ CDD เชียงใหม่
#Change for good
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕ #เศรษฐกิจพอเพียง
#โคก หนอง นา โมเดล
# สถานีข่าว พช.เชียงใหม่ CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)