พช.เชียงใหม่ เสร็จสิ้น Kick Off กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (วันที่สาม) ณ บ้านร้องใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุรัสวดี บุตรพลวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ดและจังหวัด อีกทั้งได้รับการสนับสนุนวิทยากร ได้แก่ นางสาวเครือวัลย์ ทาอินทร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดำเนินกิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (วันที่สาม) ณ บ้านร้องใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ และเพื่อใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย แกนนำชุมชนตำบลป่าป้อง จำนวน ๑๕ คน ทั้งนี้ หลักสูตรในวันนี้ ได้แก่
(double arrow right) เรียนรู้ความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล/ถอดบทเรียนและการประชาสัมพันธ์ (เช้า)
(double arrow right) วิเคราะห์หมู่บ้านด้วยเทคนิค AIC/ทำแผนปฏิบัติการ (SWOT Analysis)/สรุปชี้แจงภารกิจการขับเคลื่อน (บ่าย)
รายงานภาพ/ข่าวโดย ทีมงานสารสนเทศ CDD เชียงใหม่
#Change for good
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#สถานีข่าวพช เชียงใหม่ CNS
(Visited 1 times, 1 visits today)