อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อน โครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และ “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”(อถล.) สู่โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด ประธานในการ Kick Off กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และ “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” (อถล.) สู่โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการมหาดไทย สร้างสุข ณ บ้านเมืองวะ หมู่ 3 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่างอำเภอดอยสะเก็ด โดยมี นายพิเชิด โปธิมา พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และเทศบาลตำบลลวงเหนือ ร่วมกิจกรรมฯในการขับเคลื่อนกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อน โครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และ “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”(อถล.) สู่โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้กล่าวว่า การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงเข้าใจถึงสภาพสังคมไทย การดำเนินชีวิตแบบพอเพียงนั้นให้ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต อีกทั้งการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนั้นดี มีประโยชน์ โดยเฉพาะยามเกิดวิกฤต โดยที่ไม่ต้องซื้อหา จากข้างนอก ปลูกผักที่กิน กินผักที่ปลูก ประหยัดรายจ่าย เท่ากับเพิ่มรายได้ เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ด้วยผักใบเขียว และขยายผลการปลูกผักสวนครัว การสร้างคลังอาหารเพิ่มขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้อำเภอนอกจากจะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้ว ยังได้แจกเมล็ดพันธุ์ผักและกล้าผัก ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ และถังขยะเปียกลดโลกร้อน (ได้รับสนับสนุนจากเทศบาลตำบลลวงเหนือ) ให้แกตัวแทนผู้นำชุมชน ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด และครัวเรือนตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

หลังจากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้ พืชผัก ผักกินได้ ณ ถนนทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งถนนกินได้ของชุมชนในอนาคต และไปเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่ครัวเรือนต้นแบบในการปลูกผักครัว ของบ้านเมืองวะ จำนวน 2 ครัวเรือน คือ ครัวเรือน นายนิกร บัวบอน และ นางไพศิลป์ บุญเย็น ที่เป็นจุดเรียนรู้ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน เป็นแหล่งแบ่งปันรัก แบ่งปันความรู้ แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ และเป็นแหล่งอาหารธนาคารชุมชนต่อไป

#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS ทีมงานสารสนเทศ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)