พช.เชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564

พช.เชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.

นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุนของสมาชิกที่ยื่นเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และการติดตามผลดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งพอสรุปประเด็นการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้

(1) เป้าหมายการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 6 จำนวน 16,245 คน (ฐานข้อมูลจำนวนสตรีที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ข้อมูล ณ ปี 2563 จำนวน 719,657 คน) สตรีที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ปี 2563 จำนวน 448,911 คน คงเหลือสตรีที่ยังไม่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จำนวน 270,746 คน
(2) เป้าหมายการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทองค์กรสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 20 จำนวน 85 องค์กร (ฐานข้อมูลจำนวน กพสจ. 1 / กพสอ. 25 / กพสต. 197 / กพสม. 2077 / รวม 2,300 องค์กร) องค์กรที่สมัครเป็นสมาชิก ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 จำนวน 1,452 องค์กร คงเหลือองค์กรที่ยังไม่สมัคร จำนวน 424 องค์กร
(3) การพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 57 โครงการ จำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน 8,567,700 บาท
(4) การพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) จำนวน 22 โครงการ จำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน 3,769,450 บาท

 /////////////              
วิญญู บุญสุวรรณ ภาพ : ข่าว
ทีมกลุ่มงานสารสนเทศฯ สนง.พช.เชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)