พช.เชียงใหม่ เข้าร่วมบันทึกเทป “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ (สด) ช่อง 11 NBT north

พช.เชียงใหม่ เข้าร่วมบันทึกเทป “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ (สด) ช่อง 11 NBT north

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.58 น.

นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงไหม่ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา วิริยะ ผู้ใหญ่บ้านหม้อ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าใผ่ อำเภอสันทราย เข้าร่วมบันทึกเทป “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ (สด) ช่อง 11 NBT north โดยมี นางสาว สมัชญา หน่อหล้า และนางสาวหทัยชนก สมมิตร พิธีกรดำเนินรายการฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการของทางภาครัฐที่ส่งเสริมให้ประชาชนสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่ของตนเอง เป็นการสร้างแหล่งอาหารแบบยั่งยืน ภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักไว้กินเอง”

จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดดำเนินกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และ “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”(อถล.) สู่โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกำหนดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน. 2563 และขยายต่อเนื่องสู่ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ภายใต้ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม- 5 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงาน มีครัวเรือนที่ร่วมปลูกผักสวนครัวแล้ว จำนวน 370,185 ครัวเรือน โดยพบว่าครัวเรือน ได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในยามเกิดวิกฤต โดยที่ไม่ต้องซื้อหา จากข้างนอก ปลูกผักที่กิน กินผักที่ปลูก ประหยัดรายจ่าย เท่ากับเพิ่มรายได้ เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ด้วยผักใบเขียว ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้มอบกล้าพันธุ์ผัก/เมล็ดพันธุ์ผัก ให้แก่ผู้นำชุมชน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผักจาก 14 หมู่บ้าน

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดให้มีการขยายผล เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงในทุกชุมชน ด้วยกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สู่โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ให้เสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 และกำหนดให้มีการ Kick Off กิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้และเกิดการตื่นตัว ในพื้นที่อำเภอ  จำนวน 3 โซน ๆ ละ 1 จุด ได้แก่ อำเภอโซนกลาง ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหม้อ หมู่ที่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย , อำเภอโซนเหนือ ณ สวนบัวชมพูเกษตรอินทรีย์ บ้านจอมคีรี หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว และ อำเภอโซนใต้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง โดยดำเนินการกิจกรรม ประกอบด้วย

  • การเผยแพร่ผลสำเร็จ “โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

  • ส่งเสริมให้ครัวเรือนในหมู่บ้าน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และคัดเลือกพื้นที่โดดเด่น อำเภอละ 1 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินการครอบคลุมทุกครัวเรือน

  • รณรงค์ให้ทุกหลังคาเรือนมีการคัดแยกขยะ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะเปียก นำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด

/////////////
วิญญู บุญสุวรรณ ภาพ : ข่าว
ทีมกลุ่มงานสารสนเทศฯ สนง.พช.เชียงใหม่

https://www.nbtnorth.com/home/view/10229

(Visited 1 times, 1 visits today)