พช.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกกิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกรรมาการการคัดเลือก กิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น พร้อมด้วยนายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางบุปผา อาภากุลอนุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 16 กลุ่มที่ได้ส่งกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น โดยคุณสมบัติของกลุ่มอาชีพที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก เป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปประกอบอาชีพ ในปี 2560-2563 และมีผลงานในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพโดดเด่น มีผลสำเร็จทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาคัดเลือกจำนวน 6 กลุ่ม ที่มีกิจกรรมดีเด่นฯ
เพื่อเชิดชูเกียรติระดับจังหวัดต่อไป

#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)