พช.เชียงใหม่ ร่วมงาน “จิตอาสาพัฒนาวัดดอนจั่น” เนื่องในวันจักรี

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.

นายเจริญฤทธิ์ สงวนศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดดอนจั่น” เนื่องในวันจักรี ร่วมกับวัดดอนจั่น เทศบาลตำบลท่าศาลา หน่วยงานราชการต่างๆ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน และจิตอาสาพระราชทาน พร้อมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด กวาดใบไม้ เก็บขยะ ณ วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิทยา ชมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ ๒๐๐ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม การทำนุบำรุงพระศาสนา ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติสืบไป

📝รายงานภาพ/ข่าวโดย ทีมงานสารสนเทศฯ CDD เชียงใหม่
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#Change for good
#จิตอาสาพัฒนาวัดดอนจั่น เนื่องในวันจักรี

(Visited 1 times, 1 visits today)