พช.เชียงใหม่ ติดตาม “โคก หนอง นา พช.” และการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ อ.สันป่าตองและอ.แม่วาง

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. (ภาคเช้า)

นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางบุปผา อาภากุลอนุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายบัญญัติ อักษรศรี พัฒนาการอำเภอสันป่าตอง และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันป่าตองให้การต้อนรับ ซึ่งมีรายละเอียดการตรวจติดตามฯ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” ดำเนินการแล้ว ๑๑ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามรูปแบบแปลง จำนวน ๑ แห่ง ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ แห่ง

๒. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” โดยลงพื้นที่ ดังนี้
๒.๑ แปลงที่ ๑ ของ นายหิรัญ อ้ายน้อย บ้านป่าจู้ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ ดำเนินการขุดเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
๒.๒ แปลงที่ ๒ ของ นายนิรันดร์ หลานคำ บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดพื้นที่ ๑ ไร่ ซึ่งดำเนินการขุดเรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางบุปผา อาภากุลอนุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายมนตรี แดนเขตต์ พัฒนาการอำเภอแม่วาง และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วางให้การต้อนรับ ซึ่งมีรายละเอียดการตรวจติดตามฯ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” ดำเนินการแล้ว ๙ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามรูปแบบแปลง จำนวน ๒ แห่ง ยังไม่ได้ดำเนินการ ๖ แห่ง แก้ไขการจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวน ๒ แห่ง คืนงบประมาณ จำนวน ๑ แห่ง

๒. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” โดยลงพื้นที่ ของ นางอุทัยวรรณ สุจันทร์แสง บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ไร่ ดำเนินการปรับพื้นที่ตามรูปแบบแปลงเรียบร้อยแล้ว ไม่ประสบปัญหาแต่อย่างใด ทั้งนี้ แปลงของนางอุทัยวรรณฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการขุดหนองในครั้งนี้ จะทำให้พื้นที่เกษตรมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และมีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตร โดยหลังจากนี้จะพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” ควบคู่กับการทำเกษตรอินทรย์ต่อไป

ทั้งนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้ติดตามงานตามยุทธศาตร์กรมการพัฒนาชุมชน และให้คำแนะนำแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดังนี้
๑.กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” การปรับรูปแบบแปลงพื้นที่ต้องทำตามแบบแปลน
๒.ให้เบิกจ่ายเงินตามปริมาตรดิน และให้ช่างคุมงานเป็นผู้คำนวนปริมาตรดิน
๓.คัดเลือกศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” ที่สามารถเป็นตัวอย่างศึกษาดูงานได้ อย่างน้อยอำเภอละ ๒ แห่ง
๔.การจัดซื้อพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ให้ตามภูมิสังคมหรือความต้องการของครัวเรือน
๕.ขอให้สร้างความเข้าใจกับครัวเรือนเป้าหมายตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานฯ เพื่อให้เกิดข้อร้องเรียนน้อยที่สุด

นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน แจ้งอำเภอ ดังนี้
๑.ระบบสารสนเทศ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ให้อำเภอจัดทำในรูปแบบภาพถ่ายกิจกรรม/Infographic/Clip VDO/ /ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จังหวัดจะนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ต่อไป ทั้งนี้ ภาพกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” การปรับรูปแบบแปลงพื้นที่ นั้น ควรมีภาพถ่ายก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ
๒.การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้อำเภอเตรียมฐานข้อมูลผู้นำชุมชน เครือข่าย กลุ่มองค์กรชุมชน ทุนชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อไปสู่การจัดทำศูนย์ข้อมูลพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย (Thai Quality of Life Big Data Centre)

นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน แจ้งอำเภอ ดังนี้
๑.โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดจะดำเนินการคัดเลือกระดับจังหวัด ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒.การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ที่ให้ส่งรูปเล่มจากเดิมวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขยายเวลาให้อำเภอถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
๓.การประกวดผ้าลายขอ สามารถส่งประกวดได้จนถึงภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

ส่วน นางบุปผา อาภากุลอนุ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน แจ้งอำเภอ ได้แก่ เรื่องการเรียน E-learning ของกรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงาน กพ. จะเป็นหนึ่งตัวชี้วัดคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าไปเรียนให้ครบ ๑๐ วัน/๗๐ ชั่วโมง

ภาพ/ข่าวโดย ทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน CDD เชียงใหม่
#Change for GooD
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕
#โคก หนอง นา พช.เชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)