พช.เชียงใหม่ จัดประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง : เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯและจัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ

พช.เชียงใหม่ จัดประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง : เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯและจัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564  นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะมอบ และนโนบายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯและจัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ) พร้อมมอบป้ายศูนย์แบ่งปัน และเมล็ดพันธุ์ผัก ในแก่ผู้เข้าอบรมฯ จำนวน 9 อำเภอ โดยมีนางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางยุพา จันดี พัฒนาการอำเภอหางดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง เข้าร่วม ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้บรรยายในหัวข้อ “บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง” และถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินการโครงการ โดยทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ซึ่งโครงการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2564 นั้นมี Motto ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือศูนย์แบ่งปัน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ ดังนี้

1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

2.จัดตั้งศูนย์แบ่งปัน

3.จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยการแบ่งปันสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10

นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่ากรมการพัฒนาชุมชนได้ สนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ “การระเบิดจากข้างใน” เกิดการตื่นตัว ด้วยการสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน และยังสนองต่อแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น้อมนำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองมาขยายผลให้ชาวบ้านปลูกผักสร้างความมั่นคงด้านอาหารช่วงโควิด-19 ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

#สถานีข่าว พช เชียงใหม่ CNS ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)