พช.เชียงใหม่ จัดประชุมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ  โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2

พช.เชียงใหม่ จัดประชุมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ  โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ  โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน คณะกรรมการการคัดเลือกฯ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ โครงการฯ

ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ ที่อยู่รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแบบประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ ระหว่างวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ พื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอแม่ออน  เพื่อประเมินหมู่บ้านต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 9 หมู่บ้าน ซึ่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ในวันนี้คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในแต่ละด้าน ดังนี้

  1. ด้านสังคม ได้แก่ บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด
  2. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ บ้านปางกอง หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน
  3. ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บ้านต้นผึ้ง หมู่ 7 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด

ซึ่งหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน จะได้รับรางวัลงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้าน ๆ ละ 150,000 บาท รวม 450,000 บาท เพื่อนำไปขับเคลื่อนโครงการของหมู่บ้าน และเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริ พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นกลไกการพัฒนาชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ ต่อยอด สนับสนุนการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้าน และหนุนเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 

 

#สถานีข่าว พช เชียงใหม่ CNS ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)