พช.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.
นางทรงลักษณ์ วรภัยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)
ในการนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวสุรัสวดี บุตรพวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
1. การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. การจัดทำรายงานการเงินประจำปีบัญชี 2564 ของกองทุถนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
5. การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 10 จังหวัด
ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา จำนวน 465,039 คน ประเภทองค์กร จำนวน 2,229 องค์กร
สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 40,719,345 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 39,663,193.37 บาท คิดเป็น 97.29 % โดยเบิกจ่ายงบบริหาร จำนวน 77.62 % งบเงินอุดหนุน จำนวน 100 % งบเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 100 %
ในส่วนของการบริหารจัดการหนี้ โดยภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่มีหนี้เกินกำหนดชำระอยู่ที่ ร้อยละ 5.14 ซึ่งหากตัดจำนวนลูกหนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างดำเนินคดีออก (ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีลูกหนี้ ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดี รวม 14 คดี) ตามตัวชี้วัดพัฒนาการจังหวัด จะมีหนี้เกินกำหนดชำระอยู่ที่ร้อยละ 4.17
หลังจากปิดการประชุม นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบนโยบายให้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพนักงานกองทุนสตรี เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานกองทุนในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีหนี้ค้างชำระในภาพรวมอยู่ จึงขอให้ทุกคนออกติดตาม ลงพื้นที่อำเภอที่มีหนี้เกินกำหนดชำระในอันดับต้น ๆ และให้ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในส่วนของงบบริหารที่คงค้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนด

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)