พช. เชียงใหม่เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์สารภีขัวมุง

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 ที่ปรึกษาคณะทำงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ประกอบด้วยผู้แทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ /ลำพูนและเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางและเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ซึ่งมี นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ โดยมีผู้เกี่ยวข้องได้แก่ พัฒนาการอำเภอและพัฒนากร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ในการนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้  นางลัดดา พรหมเมือง ผอ. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นางสาวศรัณภัทร รังษี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนงานศูนย์สารภี ขัวมุง
โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการพัฒนาศูนย์สารภีขัวมุง ระยะ 3 เดือน (กรกฏาคม – กันยายน 2564) และร่วมกันวางแผนการพัฒนาศูนย์สารภี อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์สารภี ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยการนำรูปแบบโครงการสารภีมาขยายผล เพื่อใช้เป็นศูนย์สาธิตด้านอาชีพเกษตรกรรม โดยให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ และร่วมดำเนินการตามความสนใจ ศูนย์สารภีแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เยี่ยมโครงการสารภี จำนวน ๔ ครั้ง ในระยะเวลา ๔ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๑
ศูนย์สารภีตำบลขัวมุง ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุที่กรมการพัฒนาชุมชน ครอบครองดูแล จำนวน 2 ไร่ 64.5 ตารางวา จากการประเมินสภาพ และวิเคราะห์ศักยภาพศูนย์สารภีของคณะทำงานฯ และคณะกรรมการศูนย์สารภีตำบลขัวมุง เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 พบว่า อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ภายในศูนย์สารภี ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ได้แก่ อาคารสำหรับใช้การฝึกอบรม ประชุม สัมมนาจำนวน 2 หลัง โดยหลังที่ 1 ได้รับงบประมาณก่อสร้างในปี 2562 และหลังที่ 2 ได้รับการปรับปรุงเมื่อ ปี 2563 ส่วนบ้านพักข้าราชการ ที่ก่อสร้างมานาน 49 ปี มีสภาพทรุดโทรมใช้งานไม่ได้ มีอาคารศูนย์สาธิตการตลาดที่ยังสามารถใช้งานได้ จำนวน 1 หลัง และมีอาคารเก่าทรุดโทรม ใช้งานไม่ได้ อีก 1 หลัง
กิจกรรมหลักที่ศูนย์สารภีตำบลขัวมุงดำเนินการ ได้แก่ การจัดฐานเรียนรู้ด้านอาชีพ จำนวน 9 ฐาน ( เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การปลูกผักและเลี้ยงแหนแดง การเพาะเห็ดนางฟ้า การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำสารชีวภัณฑ์ การทำลูกประคบสมุนไพร)
นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ศูนย์สารภี ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ต่างๆ ในงานพัฒนาชุมชน รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมงานสำคัญต่างๆ ตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน
จากการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาศูนย์ฯ ในห้วงระยะเวลา 3 เดือน (กรกฏาคม – กันยายน 2564) ที่คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันจัดทำเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 พบว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการฯ ตามแผนฯ ประมาณร้อยละ 80 ซึ่งยังต้องมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่องต่อไป

โดยประธานการประชุม ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ซึ่งเป็นฝ่ายเลขาฯ ได้ประสานงานกองการเจ้าหน้าที่ และกองคลังในการจัดสรรเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สารภีตำบลขัวมุง เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ มีเพียงลูกจ้างเหมาบริการ ให้วางแผนสนับสนุนการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มอบหมายให้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานฯ และได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภีมีการปรับปรุงฐานเรียนรู้ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปลายปี 2564 ให้เป็นฐานประจำศูนย์สารภีเพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

# พช. เขียงใหม่
# พัฒนาศูนย์สารภี
#รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายในผืนดืน
#อพ.สธ.
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#World Soil Day
#Global Soil Partnership
#UNFAO
#SEP to SDGs
#SDG forAll@Kmit
#World SoilDay CDD

(Visited 1 times, 1 visits today)