“กรมการพัฒนาชุมชนเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP” นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ

 

(เครื่องเขียน)วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP จุดภาคเหนือ โดยมีนางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน และนางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 60 ราย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP จาก 6 จังหวัด ภาคเหนือ จังหวัด ๆ ละ 1 ราย ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา และ จังหวัดสุโขทัย
การจัดอบรมครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นผลิตภัณฑ์ Premium ให้เป็นที่ต้องการของตลาด และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายใช้รูปแบบการให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย ดีไซเนอร์ นักออกแบบ นักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ส่งเสริมการตลาด และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 10 ท่าน เพื่อให้การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่การเป็น Premium OTOP ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญตามโครงการ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมที่ 1 คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กำหนด ดำเนินการ ๕ จุด ทุกภาคทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหาหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ การออกแบบลวดลาย และแหล่งวัตถุดิบ
กลุ่มที่ ๒ แพทเทิร์นและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบเทรนด์ใหม่บนผืนผ้า
กลุ่มที่ ๓ การตลาด และ แบรนด์ดิ้ง
กลุ่มที่ ๔ การสร้างแบรนด์และการส่งเสริมการขาย การตลาด Online และ Offline
กลุ่มที่ ๕ กลุ่มไหมพื้นบ้าน ฝ้ายเข็น สีย้อมไหม สีย้อมฝ้าย เทคนิคการทอ
(เครื่องเขียน)ทั้งนี้ ประธานในพิธีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการดำเนินงานโครงการฯ และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)