พช.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านป่าสักน้อย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการ (ส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน)

 

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “พื้นที่แบ่งปัน สร้างสรรค์การพัฒนา สุขที่ได้ให้” ในการนี้ นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายพิเชิด โปธิมา พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านป่าสักน้อย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โครงการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านป่าสักน้อย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฎิบัติการ(ส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน) จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของคนในชุมชน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน ประกอบด้วยนางสาว โสรัตยา บัวชุม (ผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าสักน้อย)และผู้นำจิตอาสา หมู่บ้านจำนวน 9 คน
ซึ่งกิจกิจกรรมวันนี้ ได้ดำเนินการจัดตั้งคัดเลือกคณะกรรมการ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน บ้านป่าสักน้อย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และ วางแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
หลังจากนั้น นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายพิเชิด โปธิมา พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ดได้ร่วมมอบเห็นฟางให้แก่ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปขยายผลสู่การแผนปฏิบัติการ 90 วันสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 บ้านป่าสักน้อย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)