ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามความก้าวหน้าบริษัทประชารัฐบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พบปะหารือ และรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐด้วยกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายณรงค์ คองประเสริฐ ผู้จัดการบริษัท(MD) บริษัทประชารัฐบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมให้ข้อมูลการติดตามความก้าวหน้าบริษัทประชารัฐบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี โดยมีหัวข้อ ดังนี้
1.การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐระดับจังหวัด
2. การเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนกลไกในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่
3. การเพิ่มศักยภาพชุมชนในการสร้างธุรกิจชุมชนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 158 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุงโฮเต็ลตําบลวัดเกต อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม่
กิจการที่ดำเนินการและสร้างรายได้ ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการกระจายผลผลิตมะม่วงล้นตลาด ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการกระจายผลผลิตลำไยล้นตลาด ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ว่าเป้าหมาย คือ การสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อประชาชนมีความสุขดำเนินการ 3 เรื่อง ประกอบด้วย การเกษตร การแปรรูป (SMEs/OTOP) และการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งมี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานจนก่อให้เกิดรายได้แล้วนำรายได้นั้นมาต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป
#ภาพกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
(Visited 1 times, 1 visits today)