พช.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) ครั้งที่ 2

พช.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) ครั้งที่ 2

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและกล่าวให้กำลังใจแก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ในการนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอสารภี เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี)ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี)ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์โดยการส่งเสริมทักษะและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตลอดจนผู้ที่สนใจได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวจนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ในชุมชนได้ การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพ จะดำเนินการทั้งหมด 3 รุ่น

กิจกรรมวันนี้ ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตร “การปลูกผักหวานป่า ผักเชียงดา และพืชผักสวนครัว” หลักสูตร “การเพาะเห็ด” และหลักสูตร “การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะถ่ายทอดให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการฯ ดังนี้

1. นายอนนท์ ยศอนันต์ วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การปลูกผักหวานป่า ผักเชียงดา และพืชผักสวนครัว”
2. นายพิเชิษฐ์ ภักดี วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเพาะเห็ด”
3. นายบุญธรรม โพธิ์อ๋อง วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี”

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย 150 คน ได้แก่ ครัวเรือนยากจนผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครัวเรือนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน” มีความรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว จำนวนหลักสูตรละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน หลังจากนั้นได้มอบผักหวานป่า ต้นกล้าผักเชียงดา เมล็ดพันธุ์ผัก ก้อนเห็ด และแม่พันธุ์ไก่ไข่ ให้แก่กลุ่มเกษตรกร และผู้ที่เข้าร่วมอบรมโครงการฯ โดยการจัดอบรมโครงการฯในครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)