พช.เชียงใหม่ ร่วมประชุม โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.นายนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางลัดดา  พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งในวันนี้ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ประเด็นการพัฒนา เรื่องที่ ๓ การเสริมสร้างความสุขของชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการ แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยจะดำเนินโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม เกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย คือ คนยากจน จาก ข้อมูล TP MAP / ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ครัวเรือน CLM HLM สัมมาชีพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิก กข.คจ. สตรี เป็นต้น

โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11แห่ง ให้บริการฝึกอาชีพระยะสั้น 16ครั้ง/แห่ง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนเกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และจะดำเนินการมกราคม -เมษายน 2565 ไตรมาส 2-3)

และให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เพื่อดำเนินการในอนาคต

 

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmit

#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)