พช.เชียงใหม่ ร่วมประชุมการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

พช.เชียงใหม่ ร่วมประชุมการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธารการประชุม
ในการประชุมกรมฯวันนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ที่เป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำนโยบายมาวางแผนการดำเนินงานในการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาชุมชนต่อไป

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)