พช.เชียงใหม่ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริ โครงการ 9 ;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด”  ผ่าน ระบบZoom Meeting

พช.เชียงใหม่ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริ โครงการ 9 ;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด”  ผ่าน ระบบZoom Meeting

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิทยา  ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริ โครงการ 9 ;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด”  ผ่าน ระบบZoom Meeting ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

โดยในวันนี้สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ได้ดำเนินการชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย คือ 1)การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด 2)การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 3)การประชุมถอดบทเรียนความสำเร็จของหมู่บ้านต้นแบบ และ 4)สนับสนุนงบประมาณสำหรับพัฒนาหมู่บ้าน ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ในการสืบสานรักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริ เพื่อปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ สู่การปฏิบัติของประชาชน และเพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ไปประยุกต์ใช้

 

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmit

#WorldSoilDayCDD

 

(Visited 1 times, 1 visits today)