พช.เชียงใหม่ ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (กอ.พช.ชม.)

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๕ โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้
๑. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๔
๒. การตรวจสอบสถานะการเงิน
๓. การรับรองงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๔
๔. การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
๕. การเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD เชียงใหม่
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeFor Good
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)