พช.เชียงใหม่ อันเชิญพระพุทธพัฒนประชานาถ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และประชุมผู้บริหารและนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิทยา ชมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมพัฒนาการอำเภอ ๒๕ อำเภอ และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อันเชิญพระพุทธพัฒนประชานาถประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และประชุมผู้บริหารและนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้
๑. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๖ ราย
๑.๑ นางสาวปาณพัณ สันตะวัน ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.แม่ฮ่องสอน
๑.๒ นายพิเชิด โปธิมา ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.แม่ฮ่องสอน
๑.๓ นางธนพร โม้เมือง ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๔ นางสาวลัดดา มมตะขบ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
๑.๕ นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
๑.๖ นายกิจจา นิรภูมิ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
๓. การดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๔. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่
๕. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๖. โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO)
๗. การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๖๕
๘. การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๕
๙. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๕
๑๐. โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินโครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ แก่ นางสาวอัมพร ไชยโย พัฒนาการอำเภอแม่ออน เป็นตัวแทนรับมอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ นายก๋องคำ แสงวรรณ บ้านเลขที่ ๖/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสมทบสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนจังหวัดเชียงใหม่

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD เชียงใหม่
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeFor Good
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)