พช.เชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15

พช.เชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 เป็น ประธานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและให้ข้อมูลตามประเด็นตรวจราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวิทยา ชมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมให้ข้อมูลในประเด็นความคืบหน้าการดำเนินการ และการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา/อุปสรรค โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”
หลังจากนั้น เวลา13.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 ได้ลงพื้นที่อำเภอสารภี โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี นายวิทยา ชมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอสารภี นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ได้ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 2 ครัวเรือนดังนี้
1.พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือนนางฟองแก้ว อุปมาณ หมู่ 9 ตำบลขังมุง อำเภอสารภี
2.พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ครัวเรือนของนายบรรจง มาลังค์ ม.4 ต.ขัวมุง อ.สารภี
ซึ่งผลการดำเนินงานทั้ง 2 พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบนั้นเป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และมีความพร้อมที่เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ มีฐานการเรียนรู้ ในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ได้ ซึ่งจะก่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน และที่สำคัญเกิดความสามัคคีปรองดองกัน ในกิจกรรมของการเอามื้อสามัคคี จะทำให้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชน ผลลัพธ์จะทำให้ครัวเรือนมีนั้นความมั่นคง พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น พร้อมรับมือกับปัญหาด้านต่าง ๆได้ และท้ายสุดจะพิสูจน์ได้ว่าโคก หนอง นา นั้น คือ ทางรอด ไม่ใช่ทางเลือก

#ภาพกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช .เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)