พช.เชียงใหม่ ร่วมกับ พช.เวียงแหง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

พช.เชียงใหม่ ร่วมกับ พช.เวียงแหง ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอเวียงแหง เป็นประธานการเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแสดงสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านหลักแต่ง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง โดยมีนายเอกฉัตร กันหอม พัฒนาการอำเภอเวียงแหง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง
ในการนี้นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวปริศนา กันธิวาท นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวณัฐรดา เมืองลือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้เรื่อง การจัดทำสื่อ ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์เพื่อการขายสินค้า OTOP และการท่องเที่ยว ในการส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยว การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการตลาด
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มสตรีบ้านหลักแแต่ง ตลอดจนเป็นไปตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยของกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประกอบการในชุมชน สตรีในชุมชน บ้านหลักแต่ง จำนวน 30 ราย จัดฝึกอบรม วันที่ 18-19 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพขายเสื้อผ้า และผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในชุมชนให้มีความรู้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการตลาดสร้างโอกาสให้กลุ่มสตรีได้เรียนรู้และนำความรู้ไปพัฒนาอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มบริหารงานและแก้ไขปัญหา
2.เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยว เผยแพร่สินค้าที่ผลิตในชุมชนออกสู่ภายนอก เกิดภาพลักษณ์ที่ดี สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ว่าชุมชนบ้านหลักแต่งน่าเที่ยว
3.เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและแสดงสินค้าภูมิปัญญาบ้านหลักแต่ง ในรูปแบบตลาดนัดของชุมชน ในพื้นที่เพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้า
ผลที่ได้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานได้พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้และมีการกระจายรายได้สู่คนในชุมชนท้องถิ่น ฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชนท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม นำมาสู่ การเติบโตทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต่อไป

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS #CDD#กรมการพัฒนาชุมชน#WorldSoilDay#GlobalSoilPartnership#UNFAO#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)