พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอเชียงดาวขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบ ปี 2565

พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอเชียงดาวขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบ ปี 2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวณัฐรดา เมืองลือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอเชียงดาวขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบ ปี 2565 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว
โดยมี นายนัทธี ธงทอง พัฒนาการอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดทำโครงการฯ
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ อำเภอเชียงดาว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว และ เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง ได้กำหนดดำเนินการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด ปี 2565 ในพื้นที่เป้าหมาย ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว โดยในวันนี้มีผู้แทนเข้าร่วมการจัดเวทีฯ จำนวน 10 คน ประกอบไปด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งข้าวพวง กลุ่มองค์กรภาคี เครือข่าย เช่น เกษตรตำบล ครูกศน. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
โดยได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อมูลสารสนเทศ รูปแบบการพัฒนาสารสนเทศ และกำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำสารสนเทศของตำบล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศของตำบล ด้วยโปรแกรม CIA เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล และร่วมสรุปความรู้จากกระบวนการจัดทำสารสนเทศตำบลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามกระบวนการสารสนเทศตำบลต้นแบบ

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS #CDD#กรมการพัฒนาชุมชน#WorldSoilDay#GlobalSoilPartnership#UNFAO#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)