จังหวัดเชียงใหม่ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย จัดตลาดนัดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 17-19 มกราคม 2565)

นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2565 ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ ตลาดหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งได้นำสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สินค้าเกษตร สินค้าผัก ผลไม้ จากสัมมาชีพชุมชน สินค้าราคาถูก ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการระดับจังหวัด เช่น ไข่ไก่ ราคาถูก ฟองละ 1 บาท, ไก่สด ,ปลา นิล ปลาดุก, เครื่องใช้อุปโภค บริโภค

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพครัวเรือน จากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภคในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ปัญหาด้านค่าครองชีพครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในทุกระดับ เพื่อให้การแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเป็นไป ด้วยการจัดตลาดนัด ตลาดชุมชน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสินค้า ไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา กักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ หากพบการกระทำผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่ มาซื้อสินค้าราคาประหยัดที่ทางจังหวัดได้จัดขึ้นในวันที่ 17-19 มกราคม 2565 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

** ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)