พช.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเข้าใจการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloug Meeting

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มเป้าหมาย 23 คน ประกอบด้วยประชาชนอำเภอสันทราย 10 คน อำเภอสารภี 10 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสารภีและสันทราย 3 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเข้าใจการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ผ่านระบบ Zoom Cloug Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5

โครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรมพืชอันเนื่องมาจากพระรายดำริ สมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) การสร้างการรับรู้และเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ) ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน และเพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรมพืชและทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง โดยกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 250 คน ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี ชลบุรี ระยอง นครนายก นนทบุรี ลำปาง เชียงใหม่ สระบุรี และจังหวัดชัยนาท

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และเข้าใจการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 19-21 มกราคม 2565 โดยในวันนี้ กลุ่มเป้าหมายได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บท ดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ฟังบรรยายความหลากหลายทางกายภาพ ดิน น้ำ ภูมิอากาศ และภูมิสังคมกับการจัดการทรัพยากรความหลากหลายของป่าไม้ การเชื่อมโยงระหว่าง ดิน น้ำ ป่า และระบบคุณค่า

#ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS #CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll @Kmit
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)