พช.เชียงใหม่ ร่วมประชุมติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน การประชุม ติดตามผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ในการนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายสุภาพ บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5
ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการสรุปข้อมูลผลการตรวจสอบครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการรับรองการประชุมของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 13 มกราคม 2565 เนื่องจากข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายมีความสำคัญต่อการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วน ในวันนี้กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้มีประเด็นเน้นย้ำให้จังหวัดไปทบทวนข้อมูลผลการตรวจสอบฯ อีกครั้งเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนำไปใช้ในการวางแผนการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

#ทีมงาน พช.เชียงใหม่ รายงาน สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS #CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll @Kmit
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)